کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
5/13 00:00
قیمت dsعنوان امروز 13 مرداد 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398