کمترین: 
71.61
بیشترین: 
71.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.61
زمان: 
5/12 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 12 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 71.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 17:32","price":71.61}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398