کمترین: 
1312500
بیشترین: 
1329500
قیمت تقلبی: 
1321500
زمان: 
5/12 23:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 12 مرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 1321500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 13:10","price":1326500},{"date":"1397/05/12 13:25","price":1329500},{"date":"1397/05/12 14:25","price":1326500},{"date":"1397/05/12 14:40","price":1320500},{"date":"1397/05/12 14:55","price":1319500},{"date":"1397/05/12 15:05","price":1320500},{"date":"1397/05/12 15:25","price":1321500},{"date":"1397/05/12 15:35","price":1320500},{"date":"1397/05/12 16:40","price":1319500},{"date":"1397/05/12 16:55","price":1312500},{"date":"1397/05/12 17:05","price":1317500},{"date":"1397/05/12 17:35","price":1318500},{"date":"1397/05/12 17:55","price":1320500},{"date":"1397/05/12 18:35","price":1319500},{"date":"1397/05/12 19:05","price":1318500},{"date":"1397/05/12 19:10","price":1319500},{"date":"1397/05/12 19:40","price":1318500},{"date":"1397/05/12 19:55","price":1319500},{"date":"1397/05/12 20:25","price":1318500},{"date":"1397/05/12 21:05","price":1320500},{"date":"1397/05/12 21:35","price":1321500},{"date":"1397/05/12 22:05","price":1320500},{"date":"1397/05/12 23:05","price":1321500}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398