کمترین: 
1312000
بیشترین: 
1329000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1321000
زمان: 
5/12 23:05
قیمت آبشده نقدی امروز 12 مرداد 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 1321000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 13:10","price":1326000},{"date":"1397/05/12 13:25","price":1329000},{"date":"1397/05/12 14:25","price":1326000},{"date":"1397/05/12 14:40","price":1320000},{"date":"1397/05/12 14:55","price":1319000},{"date":"1397/05/12 15:05","price":1320000},{"date":"1397/05/12 15:25","price":1321000},{"date":"1397/05/12 15:35","price":1320000},{"date":"1397/05/12 16:40","price":1319000},{"date":"1397/05/12 16:55","price":1312000},{"date":"1397/05/12 17:05","price":1317000},{"date":"1397/05/12 17:35","price":1318000},{"date":"1397/05/12 17:55","price":1320000},{"date":"1397/05/12 18:35","price":1319000},{"date":"1397/05/12 19:05","price":1318000},{"date":"1397/05/12 19:10","price":1319000},{"date":"1397/05/12 19:40","price":1318000},{"date":"1397/05/12 19:55","price":1319000},{"date":"1397/05/12 20:25","price":1318000},{"date":"1397/05/12 21:05","price":1320000},{"date":"1397/05/12 21:35","price":1321000},{"date":"1397/05/12 22:05","price":1320000},{"date":"1397/05/12 23:05","price":1321000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398