کمترین: 
1788600
بیشترین: 
1824000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1788600
زمان: 
5/12 21:35
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 12 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 1788600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 12:25","price":1824000},{"date":"1397/05/12 13:25","price":1817300},{"date":"1397/05/12 13:55","price":1815100},{"date":"1397/05/12 14:05","price":1817300},{"date":"1397/05/12 14:55","price":1815100},{"date":"1397/05/12 15:05","price":1812900},{"date":"1397/05/12 15:25","price":1806300},{"date":"1397/05/12 15:35","price":1799700},{"date":"1397/05/12 16:05","price":1804100},{"date":"1397/05/12 16:25","price":1795300},{"date":"1397/05/12 16:55","price":1804100},{"date":"1397/05/12 17:25","price":1801900},{"date":"1397/05/12 17:35","price":1804100},{"date":"1397/05/12 17:55","price":1808500},{"date":"1397/05/12 18:35","price":1801900},{"date":"1397/05/12 19:05","price":1799700},{"date":"1397/05/12 19:10","price":1795300},{"date":"1397/05/12 20:40","price":1793000},{"date":"1397/05/12 21:35","price":1788600}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398