کمترین: 
3903000
بیشترین: 
4055000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3905000
زمان: 
5/12 21:36
قیمت سکه امامی امروز 12 مرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 3905000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 12:24","price":4055000},{"date":"1397/05/12 13:24","price":4033000},{"date":"1397/05/12 13:54","price":4030000},{"date":"1397/05/12 14:06","price":3943000},{"date":"1397/05/12 14:24","price":3945000},{"date":"1397/05/12 14:36","price":3948000},{"date":"1397/05/12 14:54","price":3945000},{"date":"1397/05/12 15:06","price":3923000},{"date":"1397/05/12 15:24","price":3915000},{"date":"1397/05/12 15:36","price":3903000},{"date":"1397/05/12 15:54","price":3943000},{"date":"1397/05/12 16:24","price":3925000},{"date":"1397/05/12 16:36","price":3923000},{"date":"1397/05/12 16:54","price":3943000},{"date":"1397/05/12 17:24","price":3935000},{"date":"1397/05/12 17:36","price":3943000},{"date":"1397/05/12 17:54","price":3950000},{"date":"1397/05/12 18:54","price":3938000},{"date":"1397/05/12 19:06","price":3933000},{"date":"1397/05/12 19:24","price":3918000},{"date":"1397/05/12 19:54","price":3914000},{"date":"1397/05/12 20:06","price":3918000},{"date":"1397/05/12 20:36","price":3913000},{"date":"1397/05/12 21:06","price":3910000},{"date":"1397/05/12 21:36","price":3905000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398