کمترین: 
1304000
بیشترین: 
1329000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1313000
زمان: 
5/12 22:05
قیمت مثقال طلا امروز 12 مرداد 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 12 مرداد 1397 , 1313000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 10:25","price":1323000},{"date":"1397/05/12 13:10","price":1326000},{"date":"1397/05/12 13:25","price":1329000},{"date":"1397/05/12 14:05","price":1314000},{"date":"1397/05/12 14:25","price":1311000},{"date":"1397/05/12 14:40","price":1305000},{"date":"1397/05/12 14:55","price":1304000},{"date":"1397/05/12 15:05","price":1305000},{"date":"1397/05/12 15:25","price":1306000},{"date":"1397/05/12 15:35","price":1305000},{"date":"1397/05/12 16:40","price":1304000},{"date":"1397/05/12 16:55","price":1305000},{"date":"1397/05/12 17:05","price":1310000},{"date":"1397/05/12 17:35","price":1311000},{"date":"1397/05/12 17:55","price":1313000},{"date":"1397/05/12 18:35","price":1312000},{"date":"1397/05/12 19:05","price":1311000},{"date":"1397/05/12 19:10","price":1312000},{"date":"1397/05/12 19:40","price":1311000},{"date":"1397/05/12 19:55","price":1312000},{"date":"1397/05/12 20:25","price":1311000},{"date":"1397/05/12 21:05","price":1313000},{"date":"1397/05/12 21:35","price":1314000},{"date":"1397/05/12 22:05","price":1313000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398