کمترین: 
2.814
بیشترین: 
2.859
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.853
زمان: 
5/12 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 2.853 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 00:08","price":2.817},{"date":"1397/05/12 06:08","price":2.816},{"date":"1397/05/12 07:08","price":2.817},{"date":"1397/05/12 08:08","price":2.816},{"date":"1397/05/12 09:08","price":2.814},{"date":"1397/05/12 10:08","price":2.821},{"date":"1397/05/12 11:08","price":2.817},{"date":"1397/05/12 12:08","price":2.821},{"date":"1397/05/12 13:08","price":2.82},{"date":"1397/05/12 13:32","price":2.817},{"date":"1397/05/12 14:08","price":2.821},{"date":"1397/05/12 14:32","price":2.823},{"date":"1397/05/12 15:08","price":2.821},{"date":"1397/05/12 16:08","price":2.827},{"date":"1397/05/12 16:32","price":2.835},{"date":"1397/05/12 17:08","price":2.837},{"date":"1397/05/12 17:32","price":2.841},{"date":"1397/05/12 18:08","price":2.843},{"date":"1397/05/12 18:32","price":2.837},{"date":"1397/05/12 19:08","price":2.846},{"date":"1397/05/12 19:32","price":2.857},{"date":"1397/05/12 20:32","price":2.854},{"date":"1397/05/12 21:08","price":2.857},{"date":"1397/05/12 21:32","price":2.859},{"date":"1397/05/12 22:08","price":2.857},{"date":"1397/05/12 23:08","price":2.859},{"date":"1397/05/12 23:32","price":2.853}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398