کمترین: 
2.0585
بیشترین: 
2.087
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.067
زمان: 
5/12 23:32
قیمت بنزین امروز 12 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 12 مرداد 1397 , 2.067 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 00:08","price":2.0646},{"date":"1397/05/12 01:08","price":2.0645},{"date":"1397/05/12 03:08","price":2.0665},{"date":"1397/05/12 04:08","price":2.0635},{"date":"1397/05/12 04:32","price":2.0615},{"date":"1397/05/12 05:08","price":2.061},{"date":"1397/05/12 06:08","price":2.063},{"date":"1397/05/12 07:08","price":2.0625},{"date":"1397/05/12 08:08","price":2.0685},{"date":"1397/05/12 09:08","price":2.0675},{"date":"1397/05/12 11:08","price":2.0645},{"date":"1397/05/12 12:08","price":2.0628},{"date":"1397/05/12 12:32","price":2.0585},{"date":"1397/05/12 13:08","price":2.0642},{"date":"1397/05/12 13:32","price":2.0645},{"date":"1397/05/12 14:08","price":2.0629},{"date":"1397/05/12 14:32","price":2.0696},{"date":"1397/05/12 15:08","price":2.0637},{"date":"1397/05/12 15:32","price":2.062},{"date":"1397/05/12 16:08","price":2.0701},{"date":"1397/05/12 16:32","price":2.069},{"date":"1397/05/12 17:08","price":2.071},{"date":"1397/05/12 17:32","price":2.0798},{"date":"1397/05/12 18:08","price":2.0848},{"date":"1397/05/12 18:32","price":2.087},{"date":"1397/05/12 19:08","price":2.0854},{"date":"1397/05/12 19:32","price":2.085},{"date":"1397/05/12 20:08","price":2.082},{"date":"1397/05/12 20:32","price":2.0596},{"date":"1397/05/12 21:08","price":2.0691},{"date":"1397/05/12 21:32","price":2.08},{"date":"1397/05/12 22:08","price":2.0762},{"date":"1397/05/12 23:08","price":2.0713},{"date":"1397/05/12 23:32","price":2.067}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398