کمترین: 
645.5
بیشترین: 
651.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
650.88
زمان: 
5/12 23:32
قیمت گازوئیل امروز 12 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 650.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 00:08","price":648.88},{"date":"1397/05/12 01:08","price":648.38},{"date":"1397/05/12 02:08","price":648.5},{"date":"1397/05/12 05:08","price":647.5},{"date":"1397/05/12 06:08","price":647.63},{"date":"1397/05/12 07:08","price":647.25},{"date":"1397/05/12 08:08","price":649},{"date":"1397/05/12 09:08","price":648.13},{"date":"1397/05/12 11:08","price":647.5},{"date":"1397/05/12 12:08","price":648.13},{"date":"1397/05/12 12:32","price":646.88},{"date":"1397/05/12 13:08","price":647.63},{"date":"1397/05/12 13:32","price":648.63},{"date":"1397/05/12 14:08","price":648.13},{"date":"1397/05/12 14:32","price":648.88},{"date":"1397/05/12 15:08","price":648},{"date":"1397/05/12 15:32","price":647.63},{"date":"1397/05/12 16:08","price":649.88},{"date":"1397/05/12 16:32","price":650.13},{"date":"1397/05/12 17:08","price":648.63},{"date":"1397/05/12 17:32","price":650.63},{"date":"1397/05/12 18:32","price":651.13},{"date":"1397/05/12 19:08","price":651.63},{"date":"1397/05/12 19:32","price":651.38},{"date":"1397/05/12 20:08","price":650.63},{"date":"1397/05/12 20:32","price":645.5},{"date":"1397/05/12 21:08","price":648.13},{"date":"1397/05/12 21:32","price":650.13},{"date":"1397/05/12 22:08","price":650.38},{"date":"1397/05/12 23:08","price":648.38},{"date":"1397/05/12 23:32","price":650.88}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398