کمترین: 
2.1179
بیشترین: 
2.1402
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1323
زمان: 
5/12 23:32
قیمت نفت کوره امروز 12 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 2.1323 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 00:08","price":2.1292},{"date":"1397/05/12 01:08","price":2.1273},{"date":"1397/05/12 02:08","price":2.1278},{"date":"1397/05/12 03:08","price":2.1277},{"date":"1397/05/12 04:08","price":2.1267},{"date":"1397/05/12 04:32","price":2.1261},{"date":"1397/05/12 05:08","price":2.1246},{"date":"1397/05/12 06:08","price":2.1256},{"date":"1397/05/12 07:08","price":2.1251},{"date":"1397/05/12 08:08","price":2.1313},{"date":"1397/05/12 09:08","price":2.1276},{"date":"1397/05/12 10:08","price":2.1269},{"date":"1397/05/12 11:08","price":2.1248},{"date":"1397/05/12 12:08","price":2.1257},{"date":"1397/05/12 12:32","price":2.1241},{"date":"1397/05/12 13:32","price":2.1265},{"date":"1397/05/12 14:08","price":2.1273},{"date":"1397/05/12 14:32","price":2.13},{"date":"1397/05/12 15:08","price":2.1261},{"date":"1397/05/12 15:32","price":2.125},{"date":"1397/05/12 16:08","price":2.1331},{"date":"1397/05/12 16:32","price":2.1336},{"date":"1397/05/12 17:08","price":2.1267},{"date":"1397/05/12 17:32","price":2.1329},{"date":"1397/05/12 18:08","price":2.1355},{"date":"1397/05/12 18:32","price":2.1384},{"date":"1397/05/12 19:08","price":2.1401},{"date":"1397/05/12 19:32","price":2.1402},{"date":"1397/05/12 20:08","price":2.1359},{"date":"1397/05/12 20:32","price":2.1179},{"date":"1397/05/12 21:08","price":2.1296},{"date":"1397/05/12 21:32","price":2.135},{"date":"1397/05/12 22:08","price":2.1346},{"date":"1397/05/12 23:08","price":2.1258},{"date":"1397/05/12 23:32","price":2.1323}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399