کمترین: 
72.6
بیشترین: 
73.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.31
زمان: 
5/12 23:32
قیمت نفت برنت امروز 12 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 73.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 00:08","price":73.41},{"date":"1397/05/12 01:08","price":73.38},{"date":"1397/05/12 02:08","price":73.39},{"date":"1397/05/12 03:08","price":73.4},{"date":"1397/05/12 05:08","price":73.3},{"date":"1397/05/12 06:08","price":73.31},{"date":"1397/05/12 07:08","price":73.25},{"date":"1397/05/12 08:08","price":73.59},{"date":"1397/05/12 09:08","price":73.39},{"date":"1397/05/12 11:08","price":73.33},{"date":"1397/05/12 12:08","price":73.22},{"date":"1397/05/12 12:32","price":73.14},{"date":"1397/05/12 13:08","price":73.21},{"date":"1397/05/12 13:32","price":73.18},{"date":"1397/05/12 14:08","price":73.23},{"date":"1397/05/12 14:32","price":73.59},{"date":"1397/05/12 15:08","price":73.36},{"date":"1397/05/12 15:32","price":73.27},{"date":"1397/05/12 16:08","price":73.59},{"date":"1397/05/12 16:32","price":73.56},{"date":"1397/05/12 17:08","price":73.41},{"date":"1397/05/12 17:32","price":73.63},{"date":"1397/05/12 18:08","price":73.59},{"date":"1397/05/12 18:32","price":73.48},{"date":"1397/05/12 19:08","price":73.52},{"date":"1397/05/12 19:32","price":73.41},{"date":"1397/05/12 20:08","price":73.39},{"date":"1397/05/12 20:32","price":72.6},{"date":"1397/05/12 21:08","price":73.02},{"date":"1397/05/12 21:32","price":73.22},{"date":"1397/05/12 22:08","price":73.23},{"date":"1397/05/12 23:08","price":73.19},{"date":"1397/05/12 23:32","price":73.31}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398