کمترین: 
68.02
بیشترین: 
69.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.48
زمان: 
5/12 23:32
قیمت نفت سبک امروز 12 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 68.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 00:08","price":68.94},{"date":"1397/05/12 01:08","price":68.97},{"date":"1397/05/12 03:08","price":69},{"date":"1397/05/12 04:08","price":68.92},{"date":"1397/05/12 04:32","price":68.91},{"date":"1397/05/12 05:08","price":68.9},{"date":"1397/05/12 06:08","price":68.94},{"date":"1397/05/12 07:08","price":68.91},{"date":"1397/05/12 08:08","price":69.12},{"date":"1397/05/12 09:08","price":69.04},{"date":"1397/05/12 10:08","price":69.05},{"date":"1397/05/12 11:08","price":68.89},{"date":"1397/05/12 12:08","price":68.75},{"date":"1397/05/12 12:32","price":68.7},{"date":"1397/05/12 13:08","price":68.58},{"date":"1397/05/12 13:32","price":68.72},{"date":"1397/05/12 14:08","price":68.78},{"date":"1397/05/12 14:32","price":69.14},{"date":"1397/05/12 15:08","price":68.92},{"date":"1397/05/12 15:32","price":68.77},{"date":"1397/05/12 16:08","price":69.11},{"date":"1397/05/12 16:32","price":69.03},{"date":"1397/05/12 17:08","price":68.72},{"date":"1397/05/12 17:32","price":69},{"date":"1397/05/12 18:08","price":68.89},{"date":"1397/05/12 18:32","price":68.67},{"date":"1397/05/12 19:08","price":68.75},{"date":"1397/05/12 19:32","price":68.69},{"date":"1397/05/12 20:08","price":68.72},{"date":"1397/05/12 20:32","price":68.02},{"date":"1397/05/12 21:08","price":68.2},{"date":"1397/05/12 21:32","price":68.36},{"date":"1397/05/12 22:08","price":68.41},{"date":"1397/05/12 23:08","price":68.47},{"date":"1397/05/12 23:32","price":68.48}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398