کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
5/12 23:56
قیمت dsعنوان امروز 12 مرداد 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 12 مرداد 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398