کمترین: 
7.9
بیشترین: 
9.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9.2
زمان: 
5/11 21:30
قیمت دینار عراق امروز 11 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 9.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 12:30","price":8.9},{"date":"1397/05/11 12:50","price":9},{"date":"1397/05/11 13:00","price":7.9},{"date":"1397/05/11 13:20","price":9.1},{"date":"1397/05/11 13:30","price":9},{"date":"1397/05/11 13:50","price":8.8},{"date":"1397/05/11 14:00","price":8.7},{"date":"1397/05/11 14:20","price":8.8},{"date":"1397/05/11 15:00","price":8.9},{"date":"1397/05/11 15:30","price":8.8},{"date":"1397/05/11 15:50","price":8.7},{"date":"1397/05/11 16:30","price":8.8},{"date":"1397/05/11 16:50","price":8.9},{"date":"1397/05/11 18:50","price":9},{"date":"1397/05/11 19:20","price":9.2},{"date":"1397/05/11 20:30","price":9.3},{"date":"1397/05/11 20:50","price":9.2},{"date":"1397/05/11 21:00","price":9.3},{"date":"1397/05/11 21:30","price":9.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398