کمترین: 
1166
بیشترین: 
1372
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1368
زمان: 
5/11 21:30
قیمت کرون نروژ امروز 11 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1368 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 11:00","price":1292},{"date":"1397/05/11 11:20","price":1291},{"date":"1397/05/11 11:50","price":1295},{"date":"1397/05/11 12:30","price":1323},{"date":"1397/05/11 12:50","price":1336},{"date":"1397/05/11 13:00","price":1166},{"date":"1397/05/11 13:20","price":1345},{"date":"1397/05/11 13:30","price":1326},{"date":"1397/05/11 13:50","price":1299},{"date":"1397/05/11 14:00","price":1289},{"date":"1397/05/11 14:20","price":1297},{"date":"1397/05/11 14:30","price":1303},{"date":"1397/05/11 14:50","price":1300},{"date":"1397/05/11 15:00","price":1312},{"date":"1397/05/11 15:10","price":1316},{"date":"1397/05/11 15:30","price":1305},{"date":"1397/05/11 15:50","price":1294},{"date":"1397/05/11 16:00","price":1293},{"date":"1397/05/11 16:20","price":1291},{"date":"1397/05/11 16:30","price":1302},{"date":"1397/05/11 16:50","price":1317},{"date":"1397/05/11 17:00","price":1318},{"date":"1397/05/11 17:20","price":1323},{"date":"1397/05/11 17:50","price":1321},{"date":"1397/05/11 18:00","price":1320},{"date":"1397/05/11 18:20","price":1323},{"date":"1397/05/11 18:30","price":1324},{"date":"1397/05/11 18:50","price":1326},{"date":"1397/05/11 19:00","price":1339},{"date":"1397/05/11 19:20","price":1359},{"date":"1397/05/11 19:30","price":1355},{"date":"1397/05/11 19:50","price":1371},{"date":"1397/05/11 20:00","price":1367},{"date":"1397/05/11 20:20","price":1363},{"date":"1397/05/11 20:30","price":1372},{"date":"1397/05/11 20:50","price":1367},{"date":"1397/05/11 21:00","price":1368},{"date":"1397/05/11 21:20","price":1372},{"date":"1397/05/11 21:30","price":1368}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398