کمترین: 
6183
بیشترین: 
6612
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6577
زمان: 
5/11 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 11 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 6577 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":6190},{"date":"1397/05/11 10:50","price":6188},{"date":"1397/05/11 11:00","price":6183},{"date":"1397/05/11 11:20","price":6187},{"date":"1397/05/11 11:40","price":6202},{"date":"1397/05/11 11:50","price":6205},{"date":"1397/05/11 12:00","price":6211},{"date":"1397/05/11 12:20","price":6209},{"date":"1397/05/11 12:30","price":6343},{"date":"1397/05/11 12:50","price":6405},{"date":"1397/05/11 13:00","price":6361},{"date":"1397/05/11 13:20","price":6468},{"date":"1397/05/11 13:30","price":6370},{"date":"1397/05/11 13:50","price":6239},{"date":"1397/05/11 14:00","price":6185},{"date":"1397/05/11 14:20","price":6233},{"date":"1397/05/11 14:30","price":6267},{"date":"1397/05/11 14:50","price":6253},{"date":"1397/05/11 15:00","price":6309},{"date":"1397/05/11 15:10","price":6307},{"date":"1397/05/11 15:30","price":6242},{"date":"1397/05/11 15:50","price":6214},{"date":"1397/05/11 16:00","price":6206},{"date":"1397/05/11 16:20","price":6249},{"date":"1397/05/11 16:30","price":6254},{"date":"1397/05/11 16:50","price":6323},{"date":"1397/05/11 17:00","price":6336},{"date":"1397/05/11 17:20","price":6357},{"date":"1397/05/11 17:30","price":6358},{"date":"1397/05/11 17:50","price":6343},{"date":"1397/05/11 18:00","price":6336},{"date":"1397/05/11 18:20","price":6359},{"date":"1397/05/11 18:30","price":6376},{"date":"1397/05/11 18:50","price":6373},{"date":"1397/05/11 19:00","price":6454},{"date":"1397/05/11 19:20","price":6526},{"date":"1397/05/11 19:30","price":6552},{"date":"1397/05/11 19:50","price":6594},{"date":"1397/05/11 20:00","price":6554},{"date":"1397/05/11 20:20","price":6548},{"date":"1397/05/11 20:30","price":6612},{"date":"1397/05/11 20:50","price":6583},{"date":"1397/05/11 21:00","price":6580},{"date":"1397/05/11 21:20","price":6592},{"date":"1397/05/11 21:30","price":6577}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398