کمترین: 
151
بیشترین: 
178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
177
زمان: 
5/11 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 11 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":167},{"date":"1397/05/11 11:40","price":168},{"date":"1397/05/11 12:30","price":171},{"date":"1397/05/11 12:50","price":173},{"date":"1397/05/11 13:00","price":151},{"date":"1397/05/11 13:20","price":175},{"date":"1397/05/11 13:30","price":172},{"date":"1397/05/11 13:50","price":169},{"date":"1397/05/11 14:00","price":167},{"date":"1397/05/11 14:20","price":168},{"date":"1397/05/11 14:30","price":169},{"date":"1397/05/11 14:50","price":168},{"date":"1397/05/11 15:00","price":170},{"date":"1397/05/11 15:30","price":169},{"date":"1397/05/11 15:50","price":167},{"date":"1397/05/11 16:20","price":168},{"date":"1397/05/11 16:50","price":170},{"date":"1397/05/11 17:00","price":171},{"date":"1397/05/11 18:20","price":172},{"date":"1397/05/11 19:00","price":174},{"date":"1397/05/11 19:20","price":175},{"date":"1397/05/11 19:30","price":176},{"date":"1397/05/11 19:50","price":177},{"date":"1397/05/11 20:00","price":176},{"date":"1397/05/11 20:20","price":177},{"date":"1397/05/11 20:30","price":178},{"date":"1397/05/11 20:50","price":177}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398