کمترین: 
318
بیشترین: 
339
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
338
زمان: 
5/11 21:20
قیمت بات تایلند امروز 11 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 مرداد 1397 , 338 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":318},{"date":"1397/05/11 11:40","price":319},{"date":"1397/05/11 12:30","price":326},{"date":"1397/05/11 12:50","price":329},{"date":"1397/05/11 13:00","price":327},{"date":"1397/05/11 13:20","price":332},{"date":"1397/05/11 13:30","price":327},{"date":"1397/05/11 13:50","price":321},{"date":"1397/05/11 14:00","price":318},{"date":"1397/05/11 14:20","price":320},{"date":"1397/05/11 14:30","price":322},{"date":"1397/05/11 14:50","price":320},{"date":"1397/05/11 15:00","price":323},{"date":"1397/05/11 15:30","price":320},{"date":"1397/05/11 15:50","price":319},{"date":"1397/05/11 16:20","price":320},{"date":"1397/05/11 16:50","price":325},{"date":"1397/05/11 17:20","price":326},{"date":"1397/05/11 18:20","price":327},{"date":"1397/05/11 18:30","price":328},{"date":"1397/05/11 19:00","price":332},{"date":"1397/05/11 19:20","price":335},{"date":"1397/05/11 19:30","price":337},{"date":"1397/05/11 19:50","price":339},{"date":"1397/05/11 20:00","price":337},{"date":"1397/05/11 20:30","price":339},{"date":"1397/05/11 20:50","price":338},{"date":"1397/05/11 21:00","price":337},{"date":"1397/05/11 21:20","price":338}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398