کمترین: 
2348
بیشترین: 
2775
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2764
زمان: 
5/11 21:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 2764 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":2600},{"date":"1397/05/11 10:50","price":2601},{"date":"1397/05/11 11:00","price":2599},{"date":"1397/05/11 11:50","price":2607},{"date":"1397/05/11 12:00","price":2609},{"date":"1397/05/11 12:20","price":2608},{"date":"1397/05/11 12:30","price":2665},{"date":"1397/05/11 12:50","price":2691},{"date":"1397/05/11 13:00","price":2348},{"date":"1397/05/11 13:20","price":2711},{"date":"1397/05/11 13:30","price":2676},{"date":"1397/05/11 13:50","price":2620},{"date":"1397/05/11 14:00","price":2597},{"date":"1397/05/11 14:20","price":2618},{"date":"1397/05/11 14:30","price":2631},{"date":"1397/05/11 14:50","price":2622},{"date":"1397/05/11 15:00","price":2647},{"date":"1397/05/11 15:10","price":2655},{"date":"1397/05/11 15:30","price":2633},{"date":"1397/05/11 15:50","price":2609},{"date":"1397/05/11 16:00","price":2606},{"date":"1397/05/11 16:20","price":2607},{"date":"1397/05/11 16:30","price":2626},{"date":"1397/05/11 16:50","price":2654},{"date":"1397/05/11 17:00","price":2661},{"date":"1397/05/11 17:20","price":2672},{"date":"1397/05/11 17:30","price":2671},{"date":"1397/05/11 17:50","price":2667},{"date":"1397/05/11 18:00","price":2664},{"date":"1397/05/11 18:20","price":2672},{"date":"1397/05/11 18:50","price":2678},{"date":"1397/05/11 19:00","price":2703},{"date":"1397/05/11 19:20","price":2746},{"date":"1397/05/11 19:30","price":2737},{"date":"1397/05/11 19:50","price":2771},{"date":"1397/05/11 20:00","price":2764},{"date":"1397/05/11 20:20","price":2756},{"date":"1397/05/11 20:30","price":2775},{"date":"1397/05/11 20:50","price":2761},{"date":"1397/05/11 21:00","price":2765},{"date":"1397/05/11 21:20","price":2772},{"date":"1397/05/11 21:30","price":2764}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398