کمترین: 
1218
بیشترین: 
1438
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1432
زمان: 
5/11 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1432 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":1348},{"date":"1397/05/11 11:00","price":1347},{"date":"1397/05/11 11:50","price":1351},{"date":"1397/05/11 12:00","price":1352},{"date":"1397/05/11 12:30","price":1382},{"date":"1397/05/11 12:50","price":1395},{"date":"1397/05/11 13:00","price":1218},{"date":"1397/05/11 13:20","price":1405},{"date":"1397/05/11 13:30","price":1387},{"date":"1397/05/11 13:50","price":1360},{"date":"1397/05/11 14:00","price":1341},{"date":"1397/05/11 14:20","price":1358},{"date":"1397/05/11 14:30","price":1364},{"date":"1397/05/11 14:50","price":1361},{"date":"1397/05/11 15:00","price":1374},{"date":"1397/05/11 15:10","price":1377},{"date":"1397/05/11 15:30","price":1367},{"date":"1397/05/11 15:50","price":1353},{"date":"1397/05/11 16:00","price":1352},{"date":"1397/05/11 16:30","price":1362},{"date":"1397/05/11 16:50","price":1376},{"date":"1397/05/11 17:00","price":1379},{"date":"1397/05/11 17:20","price":1385},{"date":"1397/05/11 17:50","price":1383},{"date":"1397/05/11 18:00","price":1381},{"date":"1397/05/11 18:20","price":1380},{"date":"1397/05/11 18:30","price":1385},{"date":"1397/05/11 18:50","price":1388},{"date":"1397/05/11 19:00","price":1401},{"date":"1397/05/11 19:20","price":1423},{"date":"1397/05/11 19:30","price":1418},{"date":"1397/05/11 19:50","price":1430},{"date":"1397/05/11 20:00","price":1432},{"date":"1397/05/11 20:20","price":1428},{"date":"1397/05/11 20:30","price":1438},{"date":"1397/05/11 20:50","price":1430},{"date":"1397/05/11 21:00","price":1433},{"date":"1397/05/11 21:20","price":1436},{"date":"1397/05/11 21:30","price":1432}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399