کمترین: 
7004
بیشترین: 
8262
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8232
زمان: 
5/11 21:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 مرداد 1397 , 8232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":7757},{"date":"1397/05/11 10:50","price":7759},{"date":"1397/05/11 11:00","price":7753},{"date":"1397/05/11 11:20","price":7754},{"date":"1397/05/11 11:40","price":7750},{"date":"1397/05/11 11:50","price":7775},{"date":"1397/05/11 12:00","price":7778},{"date":"1397/05/11 12:20","price":7775},{"date":"1397/05/11 12:30","price":7943},{"date":"1397/05/11 12:50","price":8021},{"date":"1397/05/11 13:00","price":7004},{"date":"1397/05/11 13:20","price":8080},{"date":"1397/05/11 13:30","price":7979},{"date":"1397/05/11 13:50","price":7812},{"date":"1397/05/11 14:00","price":7743},{"date":"1397/05/11 14:20","price":7806},{"date":"1397/05/11 14:30","price":7841},{"date":"1397/05/11 14:50","price":7815},{"date":"1397/05/11 15:00","price":7891},{"date":"1397/05/11 15:10","price":7914},{"date":"1397/05/11 15:30","price":7848},{"date":"1397/05/11 15:50","price":7776},{"date":"1397/05/11 16:00","price":7768},{"date":"1397/05/11 16:20","price":7772},{"date":"1397/05/11 16:30","price":7827},{"date":"1397/05/11 16:50","price":7912},{"date":"1397/05/11 17:00","price":7926},{"date":"1397/05/11 17:20","price":7962},{"date":"1397/05/11 17:30","price":7956},{"date":"1397/05/11 17:50","price":7938},{"date":"1397/05/11 18:00","price":7935},{"date":"1397/05/11 18:20","price":7960},{"date":"1397/05/11 18:50","price":7981},{"date":"1397/05/11 19:00","price":8072},{"date":"1397/05/11 19:20","price":8181},{"date":"1397/05/11 19:30","price":8154},{"date":"1397/05/11 19:50","price":8251},{"date":"1397/05/11 20:00","price":8229},{"date":"1397/05/11 20:20","price":8201},{"date":"1397/05/11 20:30","price":8262},{"date":"1397/05/11 20:50","price":8219},{"date":"1397/05/11 21:00","price":8232},{"date":"1397/05/11 21:20","price":8254},{"date":"1397/05/11 21:30","price":8232}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399