کمترین: 
1492
بیشترین: 
1760
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1753
زمان: 
5/11 21:30
قیمت کرون دانمارک امروز 11 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":1655},{"date":"1397/05/11 11:00","price":1654},{"date":"1397/05/11 11:40","price":1653},{"date":"1397/05/11 11:50","price":1657},{"date":"1397/05/11 12:20","price":1658},{"date":"1397/05/11 12:30","price":1693},{"date":"1397/05/11 12:50","price":1710},{"date":"1397/05/11 13:00","price":1492},{"date":"1397/05/11 13:20","price":1721},{"date":"1397/05/11 13:30","price":1699},{"date":"1397/05/11 13:50","price":1667},{"date":"1397/05/11 14:00","price":1643},{"date":"1397/05/11 14:20","price":1663},{"date":"1397/05/11 14:30","price":1670},{"date":"1397/05/11 14:50","price":1666},{"date":"1397/05/11 15:00","price":1681},{"date":"1397/05/11 15:10","price":1685},{"date":"1397/05/11 15:30","price":1672},{"date":"1397/05/11 15:50","price":1657},{"date":"1397/05/11 16:00","price":1655},{"date":"1397/05/11 16:30","price":1667},{"date":"1397/05/11 16:50","price":1685},{"date":"1397/05/11 17:00","price":1687},{"date":"1397/05/11 17:20","price":1695},{"date":"1397/05/11 17:50","price":1692},{"date":"1397/05/11 18:00","price":1691},{"date":"1397/05/11 18:20","price":1690},{"date":"1397/05/11 18:30","price":1696},{"date":"1397/05/11 18:50","price":1700},{"date":"1397/05/11 19:00","price":1716},{"date":"1397/05/11 19:20","price":1743},{"date":"1397/05/11 19:30","price":1737},{"date":"1397/05/11 19:50","price":1748},{"date":"1397/05/11 20:00","price":1753},{"date":"1397/05/11 20:20","price":1748},{"date":"1397/05/11 20:30","price":1760},{"date":"1397/05/11 20:50","price":1750},{"date":"1397/05/11 21:00","price":1754},{"date":"1397/05/11 21:20","price":1758},{"date":"1397/05/11 21:30","price":1753}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398