کمترین: 
2624
بیشترین: 
3105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3087
زمان: 
5/11 21:30
قیمت ریال قطر امروز 11 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 مرداد 1397 , 3087 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":2905},{"date":"1397/05/11 10:50","price":2906},{"date":"1397/05/11 11:00","price":2903},{"date":"1397/05/11 11:50","price":2912},{"date":"1397/05/11 12:00","price":2914},{"date":"1397/05/11 12:30","price":2978},{"date":"1397/05/11 12:50","price":3006},{"date":"1397/05/11 13:00","price":2624},{"date":"1397/05/11 13:20","price":3028},{"date":"1397/05/11 13:30","price":2990},{"date":"1397/05/11 13:50","price":2932},{"date":"1397/05/11 14:00","price":2891},{"date":"1397/05/11 14:20","price":2926},{"date":"1397/05/11 14:30","price":2940},{"date":"1397/05/11 14:50","price":2933},{"date":"1397/05/11 15:00","price":2961},{"date":"1397/05/11 15:10","price":2968},{"date":"1397/05/11 15:30","price":2945},{"date":"1397/05/11 15:50","price":2912},{"date":"1397/05/11 16:00","price":2914},{"date":"1397/05/11 16:20","price":2913},{"date":"1397/05/11 16:30","price":2935},{"date":"1397/05/11 16:50","price":2966},{"date":"1397/05/11 17:00","price":2973},{"date":"1397/05/11 17:20","price":2986},{"date":"1397/05/11 17:30","price":2984},{"date":"1397/05/11 17:50","price":2977},{"date":"1397/05/11 18:00","price":2975},{"date":"1397/05/11 18:20","price":2984},{"date":"1397/05/11 18:50","price":2992},{"date":"1397/05/11 19:00","price":3019},{"date":"1397/05/11 19:20","price":3066},{"date":"1397/05/11 19:30","price":3057},{"date":"1397/05/11 19:50","price":3080},{"date":"1397/05/11 20:00","price":3087},{"date":"1397/05/11 20:20","price":3078},{"date":"1397/05/11 20:30","price":3099},{"date":"1397/05/11 20:50","price":3105},{"date":"1397/05/11 21:00","price":3088},{"date":"1397/05/11 21:20","price":3095},{"date":"1397/05/11 21:30","price":3087}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398