کمترین: 
2550
بیشترین: 
3016
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2989
زمان: 
5/11 21:30
قیمت ریال عربستان امروز 11 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 2989 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":2826},{"date":"1397/05/11 10:50","price":2825},{"date":"1397/05/11 11:00","price":2823},{"date":"1397/05/11 11:20","price":2824},{"date":"1397/05/11 11:40","price":2832},{"date":"1397/05/11 11:50","price":2833},{"date":"1397/05/11 12:30","price":2894},{"date":"1397/05/11 12:50","price":2922},{"date":"1397/05/11 13:00","price":2550},{"date":"1397/05/11 13:20","price":2951},{"date":"1397/05/11 13:30","price":2907},{"date":"1397/05/11 13:50","price":2846},{"date":"1397/05/11 14:00","price":2821},{"date":"1397/05/11 14:20","price":2844},{"date":"1397/05/11 14:30","price":2859},{"date":"1397/05/11 14:50","price":2853},{"date":"1397/05/11 15:00","price":2878},{"date":"1397/05/11 15:10","price":2877},{"date":"1397/05/11 15:30","price":2861},{"date":"1397/05/11 15:50","price":2835},{"date":"1397/05/11 16:00","price":2831},{"date":"1397/05/11 16:20","price":2851},{"date":"1397/05/11 16:30","price":2853},{"date":"1397/05/11 16:50","price":2884},{"date":"1397/05/11 17:00","price":2892},{"date":"1397/05/11 17:20","price":2899},{"date":"1397/05/11 17:50","price":2893},{"date":"1397/05/11 18:00","price":2891},{"date":"1397/05/11 18:20","price":2900},{"date":"1397/05/11 18:30","price":2909},{"date":"1397/05/11 19:00","price":2944},{"date":"1397/05/11 19:20","price":2978},{"date":"1397/05/11 19:30","price":2989},{"date":"1397/05/11 19:50","price":3009},{"date":"1397/05/11 20:00","price":2990},{"date":"1397/05/11 20:20","price":2995},{"date":"1397/05/11 20:30","price":3016},{"date":"1397/05/11 20:50","price":3002},{"date":"1397/05/11 21:00","price":3003},{"date":"1397/05/11 21:30","price":2989}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398