کمترین: 
1193
بیشترین: 
1274
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1268
زمان: 
5/11 21:30
قیمت کرون سوئد امروز 11 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":1200},{"date":"1397/05/11 11:20","price":1199},{"date":"1397/05/11 11:40","price":1202},{"date":"1397/05/11 11:50","price":1203},{"date":"1397/05/11 12:00","price":1202},{"date":"1397/05/11 12:20","price":1201},{"date":"1397/05/11 12:30","price":1226},{"date":"1397/05/11 12:50","price":1239},{"date":"1397/05/11 13:00","price":1250},{"date":"1397/05/11 13:30","price":1231},{"date":"1397/05/11 13:50","price":1205},{"date":"1397/05/11 14:00","price":1193},{"date":"1397/05/11 14:20","price":1203},{"date":"1397/05/11 14:30","price":1209},{"date":"1397/05/11 14:50","price":1206},{"date":"1397/05/11 15:00","price":1216},{"date":"1397/05/11 15:30","price":1210},{"date":"1397/05/11 15:50","price":1199},{"date":"1397/05/11 16:00","price":1198},{"date":"1397/05/11 16:20","price":1206},{"date":"1397/05/11 16:30","price":1207},{"date":"1397/05/11 16:50","price":1220},{"date":"1397/05/11 17:00","price":1222},{"date":"1397/05/11 17:20","price":1226},{"date":"1397/05/11 17:50","price":1223},{"date":"1397/05/11 18:20","price":1227},{"date":"1397/05/11 18:30","price":1231},{"date":"1397/05/11 18:50","price":1229},{"date":"1397/05/11 19:00","price":1246},{"date":"1397/05/11 19:20","price":1259},{"date":"1397/05/11 19:30","price":1264},{"date":"1397/05/11 19:50","price":1270},{"date":"1397/05/11 20:00","price":1263},{"date":"1397/05/11 20:20","price":1266},{"date":"1397/05/11 20:30","price":1274},{"date":"1397/05/11 20:50","price":1269},{"date":"1397/05/11 21:20","price":1271},{"date":"1397/05/11 21:30","price":1268}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398