کمترین: 
131
بیشترین: 
155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155
زمان: 
5/11 21:00
قیمت افغانی امروز 11 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":146},{"date":"1397/05/11 11:00","price":145},{"date":"1397/05/11 11:50","price":146},{"date":"1397/05/11 12:30","price":149},{"date":"1397/05/11 12:50","price":151},{"date":"1397/05/11 13:00","price":131},{"date":"1397/05/11 13:20","price":152},{"date":"1397/05/11 13:30","price":150},{"date":"1397/05/11 13:50","price":147},{"date":"1397/05/11 14:00","price":145},{"date":"1397/05/11 14:20","price":147},{"date":"1397/05/11 15:00","price":148},{"date":"1397/05/11 15:10","price":149},{"date":"1397/05/11 15:30","price":148},{"date":"1397/05/11 15:50","price":146},{"date":"1397/05/11 16:30","price":147},{"date":"1397/05/11 16:50","price":149},{"date":"1397/05/11 17:20","price":150},{"date":"1397/05/11 17:30","price":149},{"date":"1397/05/11 18:30","price":150},{"date":"1397/05/11 19:00","price":152},{"date":"1397/05/11 19:20","price":154},{"date":"1397/05/11 20:00","price":155},{"date":"1397/05/11 20:20","price":154},{"date":"1397/05/11 20:30","price":155},{"date":"1397/05/11 20:50","price":154},{"date":"1397/05/11 21:00","price":155}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398