کمترین: 
6471
بیشترین: 
7624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7597
زمان: 
5/11 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 11 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 11 مرداد 1397 , 7597 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":7175},{"date":"1397/05/11 11:00","price":7172},{"date":"1397/05/11 11:20","price":7170},{"date":"1397/05/11 11:50","price":7192},{"date":"1397/05/11 12:00","price":7195},{"date":"1397/05/11 12:20","price":7191},{"date":"1397/05/11 12:30","price":7343},{"date":"1397/05/11 12:50","price":7414},{"date":"1397/05/11 13:00","price":6471},{"date":"1397/05/11 13:20","price":7465},{"date":"1397/05/11 13:30","price":7372},{"date":"1397/05/11 13:50","price":7221},{"date":"1397/05/11 14:00","price":7151},{"date":"1397/05/11 14:20","price":7206},{"date":"1397/05/11 14:30","price":7240},{"date":"1397/05/11 14:50","price":7216},{"date":"1397/05/11 15:00","price":7283},{"date":"1397/05/11 15:10","price":7304},{"date":"1397/05/11 15:30","price":7246},{"date":"1397/05/11 15:50","price":7179},{"date":"1397/05/11 16:00","price":7168},{"date":"1397/05/11 16:20","price":7174},{"date":"1397/05/11 16:30","price":7229},{"date":"1397/05/11 16:50","price":7306},{"date":"1397/05/11 17:00","price":7319},{"date":"1397/05/11 17:20","price":7345},{"date":"1397/05/11 17:50","price":7338},{"date":"1397/05/11 18:00","price":7331},{"date":"1397/05/11 18:20","price":7353},{"date":"1397/05/11 18:50","price":7366},{"date":"1397/05/11 19:00","price":7431},{"date":"1397/05/11 19:20","price":7551},{"date":"1397/05/11 19:30","price":7527},{"date":"1397/05/11 19:50","price":7616},{"date":"1397/05/11 20:00","price":7592},{"date":"1397/05/11 20:20","price":7569},{"date":"1397/05/11 20:30","price":7624},{"date":"1397/05/11 20:50","price":7584},{"date":"1397/05/11 21:00","price":7602},{"date":"1397/05/11 21:20","price":7620},{"date":"1397/05/11 21:30","price":7597}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398