کمترین: 
7347
بیشترین: 
8683
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8653
زمان: 
5/11 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 11 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 مرداد 1397 , 8653 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":8141},{"date":"1397/05/11 10:50","price":8138},{"date":"1397/05/11 11:00","price":8133},{"date":"1397/05/11 11:20","price":8130},{"date":"1397/05/11 11:40","price":8128},{"date":"1397/05/11 11:50","price":8159},{"date":"1397/05/11 12:00","price":8162},{"date":"1397/05/11 12:20","price":8160},{"date":"1397/05/11 12:30","price":8334},{"date":"1397/05/11 12:50","price":8415},{"date":"1397/05/11 13:00","price":7347},{"date":"1397/05/11 13:20","price":8475},{"date":"1397/05/11 13:30","price":8368},{"date":"1397/05/11 13:50","price":8206},{"date":"1397/05/11 14:00","price":8121},{"date":"1397/05/11 14:20","price":8190},{"date":"1397/05/11 14:30","price":8224},{"date":"1397/05/11 14:50","price":8201},{"date":"1397/05/11 15:00","price":8277},{"date":"1397/05/11 15:10","price":8298},{"date":"1397/05/11 15:30","price":8233},{"date":"1397/05/11 15:50","price":8155},{"date":"1397/05/11 16:00","price":8144},{"date":"1397/05/11 16:20","price":8148},{"date":"1397/05/11 16:30","price":8212},{"date":"1397/05/11 16:50","price":8295},{"date":"1397/05/11 17:00","price":8311},{"date":"1397/05/11 17:20","price":8345},{"date":"1397/05/11 17:50","price":8339},{"date":"1397/05/11 18:00","price":8321},{"date":"1397/05/11 18:20","price":8326},{"date":"1397/05/11 18:30","price":8348},{"date":"1397/05/11 18:50","price":8370},{"date":"1397/05/11 19:00","price":8450},{"date":"1397/05/11 19:20","price":8588},{"date":"1397/05/11 19:30","price":8562},{"date":"1397/05/11 19:50","price":8623},{"date":"1397/05/11 20:00","price":8650},{"date":"1397/05/11 20:20","price":8614},{"date":"1397/05/11 20:30","price":8679},{"date":"1397/05/11 20:50","price":8633},{"date":"1397/05/11 21:00","price":8652},{"date":"1397/05/11 21:20","price":8683},{"date":"1397/05/11 21:30","price":8653}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398