کمترین: 
856
بیشترین: 
1012
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1008
زمان: 
5/11 21:30
قیمت ین ژاپن امروز 11 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":949},{"date":"1397/05/11 11:00","price":948},{"date":"1397/05/11 11:50","price":951},{"date":"1397/05/11 12:00","price":952},{"date":"1397/05/11 12:20","price":951},{"date":"1397/05/11 12:30","price":972},{"date":"1397/05/11 12:50","price":981},{"date":"1397/05/11 13:00","price":856},{"date":"1397/05/11 13:20","price":988},{"date":"1397/05/11 13:30","price":976},{"date":"1397/05/11 13:50","price":957},{"date":"1397/05/11 14:00","price":943},{"date":"1397/05/11 14:20","price":956},{"date":"1397/05/11 14:30","price":960},{"date":"1397/05/11 14:50","price":958},{"date":"1397/05/11 15:00","price":967},{"date":"1397/05/11 15:10","price":970},{"date":"1397/05/11 15:30","price":962},{"date":"1397/05/11 15:50","price":953},{"date":"1397/05/11 16:00","price":952},{"date":"1397/05/11 16:30","price":959},{"date":"1397/05/11 16:50","price":969},{"date":"1397/05/11 17:00","price":971},{"date":"1397/05/11 17:20","price":976},{"date":"1397/05/11 17:50","price":974},{"date":"1397/05/11 18:00","price":973},{"date":"1397/05/11 18:20","price":976},{"date":"1397/05/11 18:50","price":978},{"date":"1397/05/11 19:00","price":987},{"date":"1397/05/11 19:20","price":1003},{"date":"1397/05/11 19:30","price":999},{"date":"1397/05/11 19:50","price":1006},{"date":"1397/05/11 20:00","price":1008},{"date":"1397/05/11 20:20","price":1005},{"date":"1397/05/11 20:30","price":1012},{"date":"1397/05/11 20:50","price":1007},{"date":"1397/05/11 21:00","price":1009},{"date":"1397/05/11 21:20","price":1011},{"date":"1397/05/11 21:30","price":1008}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398