کمترین: 
1399
بیشترین: 
1650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1644
زمان: 
5/11 21:30
قیمت یوان چین امروز 11 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 1644 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":1553},{"date":"1397/05/11 10:50","price":1552},{"date":"1397/05/11 11:00","price":1551},{"date":"1397/05/11 11:20","price":1552},{"date":"1397/05/11 11:50","price":1557},{"date":"1397/05/11 12:20","price":1556},{"date":"1397/05/11 12:30","price":1590},{"date":"1397/05/11 12:50","price":1605},{"date":"1397/05/11 13:00","price":1399},{"date":"1397/05/11 13:20","price":1616},{"date":"1397/05/11 13:30","price":1594},{"date":"1397/05/11 13:50","price":1563},{"date":"1397/05/11 14:00","price":1540},{"date":"1397/05/11 14:20","price":1559},{"date":"1397/05/11 14:30","price":1567},{"date":"1397/05/11 14:50","price":1562},{"date":"1397/05/11 15:00","price":1576},{"date":"1397/05/11 15:10","price":1578},{"date":"1397/05/11 15:30","price":1570},{"date":"1397/05/11 15:50","price":1554},{"date":"1397/05/11 16:30","price":1565},{"date":"1397/05/11 16:50","price":1581},{"date":"1397/05/11 17:00","price":1582},{"date":"1397/05/11 17:20","price":1589},{"date":"1397/05/11 17:30","price":1588},{"date":"1397/05/11 17:50","price":1590},{"date":"1397/05/11 18:00","price":1584},{"date":"1397/05/11 18:30","price":1589},{"date":"1397/05/11 18:50","price":1593},{"date":"1397/05/11 19:00","price":1607},{"date":"1397/05/11 19:20","price":1633},{"date":"1397/05/11 19:30","price":1628},{"date":"1397/05/11 19:50","price":1641},{"date":"1397/05/11 20:00","price":1644},{"date":"1397/05/11 20:20","price":1639},{"date":"1397/05/11 20:30","price":1650},{"date":"1397/05/11 20:50","price":1644},{"date":"1397/05/11 21:00","price":1647},{"date":"1397/05/11 21:20","price":1648},{"date":"1397/05/11 21:30","price":1644}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398