کمترین: 
1890
بیشترین: 
2231
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2221
زمان: 
5/11 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 11 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 2221 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":2124},{"date":"1397/05/11 10:50","price":2132},{"date":"1397/05/11 11:00","price":2123},{"date":"1397/05/11 11:20","price":2121},{"date":"1397/05/11 11:40","price":2126},{"date":"1397/05/11 11:50","price":2127},{"date":"1397/05/11 12:00","price":2121},{"date":"1397/05/11 12:20","price":2116},{"date":"1397/05/11 12:30","price":2141},{"date":"1397/05/11 12:50","price":2170},{"date":"1397/05/11 13:00","price":1890},{"date":"1397/05/11 13:20","price":2177},{"date":"1397/05/11 13:30","price":2147},{"date":"1397/05/11 13:50","price":2105},{"date":"1397/05/11 14:00","price":2087},{"date":"1397/05/11 14:20","price":2098},{"date":"1397/05/11 14:30","price":2109},{"date":"1397/05/11 14:50","price":2102},{"date":"1397/05/11 15:00","price":2121},{"date":"1397/05/11 15:10","price":2118},{"date":"1397/05/11 15:30","price":2108},{"date":"1397/05/11 15:50","price":2097},{"date":"1397/05/11 16:00","price":2094},{"date":"1397/05/11 16:20","price":2110},{"date":"1397/05/11 16:30","price":2118},{"date":"1397/05/11 16:50","price":2144},{"date":"1397/05/11 17:00","price":2145},{"date":"1397/05/11 17:20","price":2153},{"date":"1397/05/11 17:30","price":2150},{"date":"1397/05/11 17:50","price":2146},{"date":"1397/05/11 18:00","price":2142},{"date":"1397/05/11 18:20","price":2152},{"date":"1397/05/11 18:30","price":2159},{"date":"1397/05/11 18:50","price":2158},{"date":"1397/05/11 19:00","price":2183},{"date":"1397/05/11 19:20","price":2207},{"date":"1397/05/11 19:30","price":2215},{"date":"1397/05/11 19:50","price":2228},{"date":"1397/05/11 20:00","price":2212},{"date":"1397/05/11 20:20","price":2211},{"date":"1397/05/11 20:30","price":2231},{"date":"1397/05/11 20:50","price":2222},{"date":"1397/05/11 21:20","price":2226},{"date":"1397/05/11 21:30","price":2221}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398