کمترین: 
2604
بیشترین: 
3074
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3062
زمان: 
5/11 21:30
قیمت درهم امارات امروز 11 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 3062 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 10:30","price":2883},{"date":"1397/05/11 10:50","price":2884},{"date":"1397/05/11 11:00","price":2881},{"date":"1397/05/11 11:50","price":2889},{"date":"1397/05/11 12:00","price":2891},{"date":"1397/05/11 12:30","price":2954},{"date":"1397/05/11 12:50","price":2982},{"date":"1397/05/11 13:00","price":2604},{"date":"1397/05/11 13:20","price":3004},{"date":"1397/05/11 13:30","price":2966},{"date":"1397/05/11 13:50","price":2908},{"date":"1397/05/11 14:00","price":2868},{"date":"1397/05/11 14:20","price":2903},{"date":"1397/05/11 14:30","price":2917},{"date":"1397/05/11 14:50","price":2910},{"date":"1397/05/11 15:00","price":2937},{"date":"1397/05/11 15:10","price":2944},{"date":"1397/05/11 15:30","price":2921},{"date":"1397/05/11 15:50","price":2893},{"date":"1397/05/11 16:00","price":2891},{"date":"1397/05/11 16:30","price":2912},{"date":"1397/05/11 16:50","price":2942},{"date":"1397/05/11 17:00","price":2949},{"date":"1397/05/11 17:20","price":2962},{"date":"1397/05/11 17:30","price":2960},{"date":"1397/05/11 17:50","price":2957},{"date":"1397/05/11 18:00","price":2952},{"date":"1397/05/11 18:20","price":2950},{"date":"1397/05/11 18:30","price":2960},{"date":"1397/05/11 18:50","price":2967},{"date":"1397/05/11 19:00","price":2994},{"date":"1397/05/11 19:20","price":3042},{"date":"1397/05/11 19:30","price":3032},{"date":"1397/05/11 19:50","price":3056},{"date":"1397/05/11 20:00","price":3062},{"date":"1397/05/11 20:20","price":3053},{"date":"1397/05/11 20:30","price":3074},{"date":"1397/05/11 20:50","price":3057},{"date":"1397/05/11 21:00","price":3063},{"date":"1397/05/11 21:20","price":3070},{"date":"1397/05/11 21:30","price":3062}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398