کمترین: 
11731.6
بیشترین: 
11731.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11731.6
زمان: 
5/11 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 11 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 11731.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":11731.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398