کمترین: 
14557.1
بیشترین: 
14557.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14557.1
زمان: 
5/11 09:20
قیمت دینار کویت امروز 11 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 14557.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 09:20","price":14557.1}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398