کمترین: 
2.742
بیشترین: 
2.824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.819
زمان: 
5/11 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 11 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 2.819 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 00:08","price":2.753},{"date":"1397/05/11 01:08","price":2.756},{"date":"1397/05/11 02:08","price":2.747},{"date":"1397/05/11 03:08","price":2.743},{"date":"1397/05/11 03:32","price":2.742},{"date":"1397/05/11 04:08","price":2.745},{"date":"1397/05/11 04:32","price":2.744},{"date":"1397/05/11 05:08","price":2.745},{"date":"1397/05/11 05:32","price":2.744},{"date":"1397/05/11 06:08","price":2.749},{"date":"1397/05/11 07:08","price":2.748},{"date":"1397/05/11 08:08","price":2.747},{"date":"1397/05/11 10:08","price":2.748},{"date":"1397/05/11 12:08","price":2.747},{"date":"1397/05/11 13:08","price":2.748},{"date":"1397/05/11 14:16","price":2.745},{"date":"1397/05/11 14:32","price":2.744},{"date":"1397/05/11 15:08","price":2.748},{"date":"1397/05/11 16:08","price":2.749},{"date":"1397/05/11 17:08","price":2.758},{"date":"1397/05/11 18:08","price":2.763},{"date":"1397/05/11 19:08","price":2.771},{"date":"1397/05/11 20:08","price":2.82},{"date":"1397/05/11 21:08","price":2.817},{"date":"1397/05/11 22:08","price":2.821},{"date":"1397/05/11 22:32","price":2.824},{"date":"1397/05/11 23:08","price":2.819}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398