کمترین: 
2.0295
بیشترین: 
2.0763
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0749
زمان: 
5/11 23:08
قیمت بنزین امروز 11 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 11 مرداد 1397 , 2.0749 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 00:08","price":2.0425},{"date":"1397/05/11 01:08","price":2.0435},{"date":"1397/05/11 02:08","price":2.0455},{"date":"1397/05/11 03:32","price":2.043},{"date":"1397/05/11 04:32","price":2.0435},{"date":"1397/05/11 05:08","price":2.0465},{"date":"1397/05/11 05:32","price":2.049},{"date":"1397/05/11 06:08","price":2.0526},{"date":"1397/05/11 07:08","price":2.0535},{"date":"1397/05/11 08:08","price":2.0555},{"date":"1397/05/11 09:08","price":2.0545},{"date":"1397/05/11 10:08","price":2.0525},{"date":"1397/05/11 11:08","price":2.0545},{"date":"1397/05/11 13:08","price":2.0565},{"date":"1397/05/11 14:16","price":2.0495},{"date":"1397/05/11 14:32","price":2.0374},{"date":"1397/05/11 15:08","price":2.034},{"date":"1397/05/11 16:08","price":2.0325},{"date":"1397/05/11 17:08","price":2.0295},{"date":"1397/05/11 18:08","price":2.0319},{"date":"1397/05/11 19:08","price":2.0345},{"date":"1397/05/11 20:08","price":2.0492},{"date":"1397/05/11 21:08","price":2.0716},{"date":"1397/05/11 22:08","price":2.0763},{"date":"1397/05/11 22:32","price":2.076},{"date":"1397/05/11 23:08","price":2.0749}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399