کمترین: 
637
بیشترین: 
650.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
650.63
زمان: 
5/11 23:08
قیمت گازوئیل امروز 11 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 650.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 00:08","price":638.63},{"date":"1397/05/11 01:08","price":638.88},{"date":"1397/05/11 05:08","price":639.38},{"date":"1397/05/11 05:32","price":639.75},{"date":"1397/05/11 06:08","price":640.88},{"date":"1397/05/11 07:08","price":640.5},{"date":"1397/05/11 10:08","price":640.38},{"date":"1397/05/11 11:08","price":641.38},{"date":"1397/05/11 12:08","price":640.88},{"date":"1397/05/11 14:16","price":640.63},{"date":"1397/05/11 14:32","price":637.88},{"date":"1397/05/11 15:08","price":637.38},{"date":"1397/05/11 16:08","price":637},{"date":"1397/05/11 17:08","price":638.38},{"date":"1397/05/11 18:08","price":639.38},{"date":"1397/05/11 19:08","price":641.38},{"date":"1397/05/11 20:08","price":642.63},{"date":"1397/05/11 21:08","price":648.13},{"date":"1397/05/11 22:08","price":650.63},{"date":"1397/05/11 22:32","price":650.13},{"date":"1397/05/11 23:08","price":650.63}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398