کمترین: 
2.0885
بیشترین: 
2.1353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.134
زمان: 
5/11 23:08
قیمت نفت کوره امروز 11 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 2.134 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 00:08","price":2.0963},{"date":"1397/05/11 01:08","price":2.0984},{"date":"1397/05/11 02:08","price":2.0998},{"date":"1397/05/11 03:08","price":2.0973},{"date":"1397/05/11 03:32","price":2.0962},{"date":"1397/05/11 04:08","price":2.0952},{"date":"1397/05/11 04:32","price":2.0953},{"date":"1397/05/11 05:08","price":2.0978},{"date":"1397/05/11 05:32","price":2.0987},{"date":"1397/05/11 06:08","price":2.103},{"date":"1397/05/11 07:08","price":2.1029},{"date":"1397/05/11 08:08","price":2.1023},{"date":"1397/05/11 09:08","price":2.1018},{"date":"1397/05/11 10:08","price":2.101},{"date":"1397/05/11 11:08","price":2.1048},{"date":"1397/05/11 12:08","price":2.1026},{"date":"1397/05/11 13:08","price":2.1013},{"date":"1397/05/11 14:16","price":2.1},{"date":"1397/05/11 14:32","price":2.0922},{"date":"1397/05/11 15:08","price":2.0915},{"date":"1397/05/11 16:08","price":2.0885},{"date":"1397/05/11 17:08","price":2.093},{"date":"1397/05/11 18:08","price":2.0951},{"date":"1397/05/11 19:08","price":2.1033},{"date":"1397/05/11 20:08","price":2.1096},{"date":"1397/05/11 21:08","price":2.1287},{"date":"1397/05/11 22:08","price":2.1353},{"date":"1397/05/11 22:32","price":2.1341},{"date":"1397/05/11 23:08","price":2.134}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398