کمترین: 
71.96
بیشترین: 
73.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.64
زمان: 
5/11 23:08
قیمت نفت برنت امروز 11 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 73.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 00:08","price":72.47},{"date":"1397/05/11 01:08","price":72.48},{"date":"1397/05/11 02:08","price":72.5},{"date":"1397/05/11 03:08","price":72.59},{"date":"1397/05/11 05:08","price":72.58},{"date":"1397/05/11 05:32","price":72.64},{"date":"1397/05/11 06:08","price":72.78},{"date":"1397/05/11 08:08","price":72.65},{"date":"1397/05/11 09:08","price":72.58},{"date":"1397/05/11 10:08","price":72.55},{"date":"1397/05/11 11:08","price":72.72},{"date":"1397/05/11 12:08","price":72.69},{"date":"1397/05/11 13:08","price":72.5},{"date":"1397/05/11 14:16","price":72.47},{"date":"1397/05/11 14:32","price":72.06},{"date":"1397/05/11 15:08","price":71.97},{"date":"1397/05/11 16:08","price":71.96},{"date":"1397/05/11 17:08","price":72},{"date":"1397/05/11 18:08","price":72.19},{"date":"1397/05/11 19:08","price":72.56},{"date":"1397/05/11 20:08","price":72.78},{"date":"1397/05/11 21:08","price":73.39},{"date":"1397/05/11 22:08","price":73.6},{"date":"1397/05/11 22:32","price":73.61},{"date":"1397/05/11 23:08","price":73.64}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398