کمترین: 
67.02
بیشترین: 
69.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.11
زمان: 
5/11 23:08
قیمت نفت سبک امروز 11 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 مرداد 1397 , 69.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/11 00:08","price":67.81},{"date":"1397/05/11 01:08","price":67.8},{"date":"1397/05/11 02:08","price":67.84},{"date":"1397/05/11 03:08","price":67.86},{"date":"1397/05/11 04:08","price":67.84},{"date":"1397/05/11 04:32","price":67.82},{"date":"1397/05/11 05:08","price":67.86},{"date":"1397/05/11 05:32","price":67.92},{"date":"1397/05/11 06:08","price":68.01},{"date":"1397/05/11 07:08","price":68.02},{"date":"1397/05/11 08:08","price":67.86},{"date":"1397/05/11 09:08","price":67.83},{"date":"1397/05/11 10:08","price":67.7},{"date":"1397/05/11 11:08","price":67.78},{"date":"1397/05/11 12:08","price":67.72},{"date":"1397/05/11 13:08","price":67.61},{"date":"1397/05/11 14:16","price":67.67},{"date":"1397/05/11 14:32","price":67.08},{"date":"1397/05/11 15:08","price":67.02},{"date":"1397/05/11 16:08","price":67.05},{"date":"1397/05/11 17:08","price":67.08},{"date":"1397/05/11 18:08","price":67.42},{"date":"1397/05/11 19:08","price":68.14},{"date":"1397/05/11 20:08","price":68.38},{"date":"1397/05/11 21:08","price":68.99},{"date":"1397/05/11 22:08","price":69.16},{"date":"1397/05/11 22:32","price":69.08},{"date":"1397/05/11 23:08","price":69.11}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398