کمترین: 
3730000
بیشترین: 
3998000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3796000
زمان: 
5/10 21:24
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 10 مرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 3796000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 12:36","price":3909000},{"date":"1397/05/10 12:54","price":3906000},{"date":"1397/05/10 13:18","price":3931000},{"date":"1397/05/10 13:36","price":3993000},{"date":"1397/05/10 13:54","price":3998000},{"date":"1397/05/10 14:06","price":3997000},{"date":"1397/05/10 14:24","price":3989000},{"date":"1397/05/10 14:36","price":3986000},{"date":"1397/05/10 14:54","price":3976000},{"date":"1397/05/10 15:06","price":3966000},{"date":"1397/05/10 15:24","price":3880000},{"date":"1397/05/10 15:36","price":3870000},{"date":"1397/05/10 15:54","price":3880000},{"date":"1397/05/10 16:06","price":3850000},{"date":"1397/05/10 16:24","price":3870000},{"date":"1397/05/10 16:36","price":3860000},{"date":"1397/05/10 16:54","price":3870000},{"date":"1397/05/10 17:06","price":3850000},{"date":"1397/05/10 17:24","price":3800000},{"date":"1397/05/10 17:36","price":3790000},{"date":"1397/05/10 17:48","price":3740000},{"date":"1397/05/10 17:54","price":3730000},{"date":"1397/05/10 18:36","price":3760000},{"date":"1397/05/10 18:54","price":3770000},{"date":"1397/05/10 19:24","price":3760000},{"date":"1397/05/10 19:36","price":3740000},{"date":"1397/05/10 19:54","price":3766000},{"date":"1397/05/10 20:24","price":3776000},{"date":"1397/05/10 20:36","price":3766000},{"date":"1397/05/10 20:54","price":3776000},{"date":"1397/05/10 21:06","price":3786000},{"date":"1397/05/10 21:24","price":3796000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398