کمترین: 
293890
بیشترین: 
307280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295510
زمان: 
5/10 18:25
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 10 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 10 مرداد 1397 , 295510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 11:55","price":303590},{"date":"1397/05/10 12:10","price":305440},{"date":"1397/05/10 12:25","price":306360},{"date":"1397/05/10 12:40","price":307280},{"date":"1397/05/10 12:55","price":307050},{"date":"1397/05/10 13:10","price":304970},{"date":"1397/05/10 13:20","price":306590},{"date":"1397/05/10 13:25","price":307050},{"date":"1397/05/10 13:55","price":305210},{"date":"1397/05/10 14:10","price":305440},{"date":"1397/05/10 14:25","price":304280},{"date":"1397/05/10 14:40","price":303590},{"date":"1397/05/10 14:55","price":301740},{"date":"1397/05/10 15:10","price":303130},{"date":"1397/05/10 15:25","price":301280},{"date":"1397/05/10 15:40","price":298740},{"date":"1397/05/10 15:55","price":299660},{"date":"1397/05/10 16:10","price":300590},{"date":"1397/05/10 16:25","price":301510},{"date":"1397/05/10 16:40","price":299900},{"date":"1397/05/10 16:55","price":300590},{"date":"1397/05/10 17:15","price":298280},{"date":"1397/05/10 17:25","price":299900},{"date":"1397/05/10 17:40","price":297120},{"date":"1397/05/10 17:50","price":296430},{"date":"1397/05/10 18:10","price":293890},{"date":"1397/05/10 18:25","price":295510}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398