کمترین: 
5955
بیشترین: 
6525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6200
زمان: 
5/10 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 10 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 مرداد 1397 , 6200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":6086},{"date":"1397/05/10 10:50","price":6089},{"date":"1397/05/10 11:00","price":6091},{"date":"1397/05/10 11:20","price":6087},{"date":"1397/05/10 11:50","price":6084},{"date":"1397/05/10 12:00","price":6183},{"date":"1397/05/10 12:20","price":6123},{"date":"1397/05/10 12:30","price":6164},{"date":"1397/05/10 12:50","price":6314},{"date":"1397/05/10 13:00","price":6525},{"date":"1397/05/10 13:20","price":6414},{"date":"1397/05/10 13:30","price":6421},{"date":"1397/05/10 14:00","price":6480},{"date":"1397/05/10 14:20","price":6433},{"date":"1397/05/10 14:30","price":6356},{"date":"1397/05/10 14:50","price":6358},{"date":"1397/05/10 15:00","price":6347},{"date":"1397/05/10 15:20","price":6339},{"date":"1397/05/10 15:30","price":6278},{"date":"1397/05/10 15:50","price":6167},{"date":"1397/05/10 16:00","price":6189},{"date":"1397/05/10 16:10","price":6135},{"date":"1397/05/10 16:30","price":6153},{"date":"1397/05/10 16:50","price":6147},{"date":"1397/05/10 17:00","price":6170},{"date":"1397/05/10 17:20","price":6145},{"date":"1397/05/10 17:30","price":6087},{"date":"1397/05/10 17:50","price":6067},{"date":"1397/05/10 18:00","price":5956},{"date":"1397/05/10 18:30","price":5955},{"date":"1397/05/10 18:50","price":6023},{"date":"1397/05/10 19:00","price":6038},{"date":"1397/05/10 19:20","price":6031},{"date":"1397/05/10 19:30","price":6022},{"date":"1397/05/10 19:50","price":5979},{"date":"1397/05/10 20:00","price":5977},{"date":"1397/05/10 20:10","price":5980},{"date":"1397/05/10 20:30","price":5997},{"date":"1397/05/10 20:50","price":5992},{"date":"1397/05/10 21:00","price":6120},{"date":"1397/05/10 21:20","price":6183},{"date":"1397/05/10 21:30","price":6200}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398