کمترین: 
161
بیشترین: 
178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
168
زمان: 
5/10 21:30
قیمت روبل روسیه امروز 10 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 168 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":166},{"date":"1397/05/10 12:00","price":169},{"date":"1397/05/10 12:20","price":167},{"date":"1397/05/10 12:30","price":168},{"date":"1397/05/10 12:50","price":172},{"date":"1397/05/10 13:00","price":178},{"date":"1397/05/10 13:20","price":175},{"date":"1397/05/10 14:00","price":176},{"date":"1397/05/10 14:20","price":175},{"date":"1397/05/10 14:30","price":173},{"date":"1397/05/10 15:30","price":171},{"date":"1397/05/10 15:50","price":168},{"date":"1397/05/10 16:10","price":167},{"date":"1397/05/10 17:00","price":168},{"date":"1397/05/10 17:20","price":167},{"date":"1397/05/10 17:30","price":165},{"date":"1397/05/10 17:50","price":164},{"date":"1397/05/10 18:00","price":162},{"date":"1397/05/10 18:30","price":161},{"date":"1397/05/10 18:50","price":162},{"date":"1397/05/10 19:00","price":164},{"date":"1397/05/10 19:20","price":163},{"date":"1397/05/10 19:50","price":162},{"date":"1397/05/10 20:30","price":163},{"date":"1397/05/10 20:50","price":162},{"date":"1397/05/10 21:00","price":166},{"date":"1397/05/10 21:20","price":167},{"date":"1397/05/10 21:30","price":168}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398