کمترین: 
307
بیشترین: 
335
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
320
زمان: 
5/10 21:30
قیمت بات تایلند امروز 10 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 10 مرداد 1397 , 320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":313},{"date":"1397/05/10 10:50","price":314},{"date":"1397/05/10 11:00","price":313},{"date":"1397/05/10 12:00","price":319},{"date":"1397/05/10 12:20","price":315},{"date":"1397/05/10 12:30","price":317},{"date":"1397/05/10 12:50","price":326},{"date":"1397/05/10 13:00","price":335},{"date":"1397/05/10 13:20","price":330},{"date":"1397/05/10 13:30","price":331},{"date":"1397/05/10 14:00","price":334},{"date":"1397/05/10 14:20","price":332},{"date":"1397/05/10 14:30","price":328},{"date":"1397/05/10 15:00","price":327},{"date":"1397/05/10 15:30","price":324},{"date":"1397/05/10 15:50","price":318},{"date":"1397/05/10 16:00","price":319},{"date":"1397/05/10 16:10","price":316},{"date":"1397/05/10 16:30","price":317},{"date":"1397/05/10 17:00","price":318},{"date":"1397/05/10 17:20","price":317},{"date":"1397/05/10 17:30","price":314},{"date":"1397/05/10 17:50","price":313},{"date":"1397/05/10 18:00","price":307},{"date":"1397/05/10 18:50","price":311},{"date":"1397/05/10 19:30","price":310},{"date":"1397/05/10 19:50","price":309},{"date":"1397/05/10 20:00","price":308},{"date":"1397/05/10 20:30","price":309},{"date":"1397/05/10 21:00","price":316},{"date":"1397/05/10 21:20","price":319},{"date":"1397/05/10 21:30","price":320}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398