کمترین: 
2498
بیشترین: 
2746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2602
زمان: 
5/10 21:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 2602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":2573},{"date":"1397/05/10 10:50","price":2576},{"date":"1397/05/10 11:20","price":2575},{"date":"1397/05/10 12:00","price":2615},{"date":"1397/05/10 12:20","price":2604},{"date":"1397/05/10 12:30","price":2585},{"date":"1397/05/10 12:50","price":2658},{"date":"1397/05/10 13:00","price":2746},{"date":"1397/05/10 13:20","price":2699},{"date":"1397/05/10 13:30","price":2707},{"date":"1397/05/10 14:00","price":2728},{"date":"1397/05/10 14:20","price":2715},{"date":"1397/05/10 14:30","price":2675},{"date":"1397/05/10 15:00","price":2672},{"date":"1397/05/10 15:20","price":2670},{"date":"1397/05/10 15:30","price":2653},{"date":"1397/05/10 15:50","price":2597},{"date":"1397/05/10 16:00","price":2606},{"date":"1397/05/10 16:10","price":2595},{"date":"1397/05/10 16:30","price":2590},{"date":"1397/05/10 16:50","price":2587},{"date":"1397/05/10 17:00","price":2605},{"date":"1397/05/10 17:20","price":2586},{"date":"1397/05/10 17:30","price":2573},{"date":"1397/05/10 17:50","price":2546},{"date":"1397/05/10 18:00","price":2498},{"date":"1397/05/10 18:30","price":2508},{"date":"1397/05/10 18:50","price":2511},{"date":"1397/05/10 19:00","price":2541},{"date":"1397/05/10 19:20","price":2537},{"date":"1397/05/10 19:30","price":2534},{"date":"1397/05/10 19:50","price":2522},{"date":"1397/05/10 20:00","price":2518},{"date":"1397/05/10 20:30","price":2517},{"date":"1397/05/10 20:50","price":2522},{"date":"1397/05/10 21:00","price":2521},{"date":"1397/05/10 21:20","price":2591},{"date":"1397/05/10 21:30","price":2602}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398