کمترین: 
1291
بیشترین: 
1422
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1347
زمان: 
5/10 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1347 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":1325},{"date":"1397/05/10 10:50","price":1326},{"date":"1397/05/10 12:00","price":1347},{"date":"1397/05/10 12:30","price":1337},{"date":"1397/05/10 12:50","price":1375},{"date":"1397/05/10 13:00","price":1422},{"date":"1397/05/10 13:20","price":1397},{"date":"1397/05/10 13:30","price":1398},{"date":"1397/05/10 14:00","price":1411},{"date":"1397/05/10 14:20","price":1405},{"date":"1397/05/10 14:30","price":1384},{"date":"1397/05/10 14:50","price":1385},{"date":"1397/05/10 15:00","price":1383},{"date":"1397/05/10 15:20","price":1381},{"date":"1397/05/10 15:30","price":1372},{"date":"1397/05/10 15:50","price":1343},{"date":"1397/05/10 16:00","price":1348},{"date":"1397/05/10 16:10","price":1343},{"date":"1397/05/10 16:30","price":1340},{"date":"1397/05/10 16:50","price":1338},{"date":"1397/05/10 17:00","price":1348},{"date":"1397/05/10 17:20","price":1338},{"date":"1397/05/10 17:30","price":1331},{"date":"1397/05/10 17:50","price":1317},{"date":"1397/05/10 18:00","price":1291},{"date":"1397/05/10 18:30","price":1296},{"date":"1397/05/10 18:50","price":1298},{"date":"1397/05/10 19:00","price":1315},{"date":"1397/05/10 19:20","price":1313},{"date":"1397/05/10 19:30","price":1311},{"date":"1397/05/10 19:50","price":1305},{"date":"1397/05/10 20:00","price":1303},{"date":"1397/05/10 20:50","price":1305},{"date":"1397/05/10 21:20","price":1341},{"date":"1397/05/10 21:30","price":1347}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398