کمترین: 
7447
بیشترین: 
8192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7763
زمان: 
5/10 21:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 مرداد 1397 , 7763 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":7637},{"date":"1397/05/10 10:50","price":7640},{"date":"1397/05/10 11:00","price":7645},{"date":"1397/05/10 11:20","price":7643},{"date":"1397/05/10 11:30","price":7641},{"date":"1397/05/10 12:00","price":7761},{"date":"1397/05/10 12:30","price":7708},{"date":"1397/05/10 12:50","price":7928},{"date":"1397/05/10 13:00","price":8192},{"date":"1397/05/10 13:20","price":8055},{"date":"1397/05/10 13:30","price":8065},{"date":"1397/05/10 14:00","price":8135},{"date":"1397/05/10 14:20","price":8100},{"date":"1397/05/10 14:30","price":7982},{"date":"1397/05/10 14:50","price":7985},{"date":"1397/05/10 15:00","price":7974},{"date":"1397/05/10 15:20","price":7967},{"date":"1397/05/10 15:30","price":7913},{"date":"1397/05/10 15:50","price":7747},{"date":"1397/05/10 16:00","price":7776},{"date":"1397/05/10 16:10","price":7738},{"date":"1397/05/10 16:30","price":7729},{"date":"1397/05/10 16:50","price":7721},{"date":"1397/05/10 17:00","price":7773},{"date":"1397/05/10 17:20","price":7717},{"date":"1397/05/10 17:30","price":7675},{"date":"1397/05/10 17:50","price":7601},{"date":"1397/05/10 18:00","price":7447},{"date":"1397/05/10 18:30","price":7476},{"date":"1397/05/10 18:50","price":7486},{"date":"1397/05/10 19:00","price":7584},{"date":"1397/05/10 19:20","price":7577},{"date":"1397/05/10 19:30","price":7562},{"date":"1397/05/10 19:50","price":7526},{"date":"1397/05/10 20:00","price":7512},{"date":"1397/05/10 20:10","price":7518},{"date":"1397/05/10 20:30","price":7508},{"date":"1397/05/10 20:50","price":7526},{"date":"1397/05/10 21:00","price":7525},{"date":"1397/05/10 21:20","price":7731},{"date":"1397/05/10 21:30","price":7763}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398