کمترین: 
1242
بیشترین: 
1367
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1293
زمان: 
5/10 21:30
قیمت کرون نروژ امروز 10 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 مرداد 1397 , 1293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/10 10:30","price":1274},{"date":"1397/05/10 10:50","price":1275},{"date":"1397/05/10 11:20","price":1274},{"date":"1397/05/10 11:30","price":1275},{"date":"1397/05/10 11:50","price":1274},{"date":"1397/05/10 12:00","price":1294},{"date":"1397/05/10 12:30","price":1287},{"date":"1397/05/10 12:50","price":1324},{"date":"1397/05/10 13:00","price":1367},{"date":"1397/05/10 13:20","price":1343},{"date":"1397/05/10 13:30","price":1344},{"date":"1397/05/10 14:00","price":1357},{"date":"1397/05/10 14:20","price":1351},{"date":"1397/05/10 14:30","price":1331},{"date":"1397/05/10 14:50","price":1330},{"date":"1397/05/10 15:00","price":1328},{"date":"1397/05/10 15:30","price":1320},{"date":"1397/05/10 15:50","price":1292},{"date":"1397/05/10 16:00","price":1297},{"date":"1397/05/10 16:10","price":1292},{"date":"1397/05/10 16:30","price":1289},{"date":"1397/05/10 16:50","price":1288},{"date":"1397/05/10 17:00","price":1296},{"date":"1397/05/10 17:20","price":1288},{"date":"1397/05/10 17:30","price":1280},{"date":"1397/05/10 17:50","price":1268},{"date":"1397/05/10 18:00","price":1242},{"date":"1397/05/10 18:30","price":1246},{"date":"1397/05/10 18:50","price":1248},{"date":"1397/05/10 19:00","price":1264},{"date":"1397/05/10 19:20","price":1263},{"date":"1397/05/10 19:30","price":1261},{"date":"1397/05/10 19:50","price":1255},{"date":"1397/05/10 20:00","price":1254},{"date":"1397/05/10 20:10","price":1252},{"date":"1397/05/10 20:30","price":1250},{"date":"1397/05/10 20:50","price":1254},{"date":"1397/05/10 21:00","price":1253},{"date":"1397/05/10 21:20","price":1288},{"date":"1397/05/10 21:30","price":1293}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399